Kiến thức Nhân sự Ngoài thỏa mãn các nghiệp vụ Quản trị nhân sự, Doanh nghiệp...

Ngoài thỏa mãn các nghiệp vụ Quản trị nhân sự, Doanh nghiệp được thêm gì khi triển khai AMIS.VN?

603
  • Quản trị Tài chính – Kế toán: giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Kho, TSCĐ, CCDC, Giá thành, Thuế, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp, Phân tích tài chính. Xem thêm Quản trị kế toán tại đây.
  • Quản trị bán hàng: giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ từ Marketing, Bán hàng, đến hỗ trợ sau bán hàng. Xem thêm quản trị Bán hàng tại đây.
  • Quản trị công việc: giúp các cấp quản lý Doanh nghiệp giao việc cho nhân viên, nhắc và theo dõi tiến độ công việc, đánh giá kết quả thực hiện công việc và có thể ủy quyền khi giao việc. Xem thêm Quản trị công việc tại đây.
  • Quản trị truyền thông: giúp Doanh nghiệp truyền thông chủ trương, chính sách, tin tức hoạt động, văn hóa, thể thao,… cho nhân viên kịp thời, khuyến khích các phong trào văn hóa, văn nghệ, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Xem thêm Quản trị truyền thông tại đây.
  • Quản trị Sáng kiến: giúp doanh nghiệp thu thập, bình chọn, đánh giá hiệu quả áp dụng các sáng kiến, phát huy sự sáng tạo của mọi nhân viên trong doanh nghiệp, tuyên dương những sáng kiến có giá trị. Xem thêm Quản trị sáng kiến tại đây.
  • Quản trị tri thức: giúp doanh nghiệp tổng hợp Tri thức của doanh nghiệp theo từng chủ đề, nhân viên dễ dàng tra cứu, xem trực tuyến và bình luận đóng góp ý kiến.
  • Quản trị hành chính: giúp doanh nghiệp quản trị công tác quản lý và sử dụng tài sản, quản trị công tác văn thư lưu trữ các văn bản đi, văn bản đến, lưu trữ các tư liệu phim, ảnh, tài liệu,… để nhân viên có thể khai thác, tra cứu trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
Đặc biệt, nghiệp vụ nhân sự kết nối với các nghiệp vụ Kế toán để trao đổi dữ liệu theo hướng đầu ra của nghiệp vụ này là đầu vào của nghiệp vụ kia giúp Doanh nghiệp tự động hóa các quy trình tác nghiệp và tối ưu nguồn lực.

Gửi Bảng tổng hợp lương, thuế, bảo hiểm từ Nhân sự cho kế toán hạch toán

Doanh nghiệp được sử dụng miễn phí các ứng dụng trên Mobile như: AMIS HRM Mobile (Quản trị nhân sự), AMIS CRM Mobile (Quản trị bán hàng), AMIS TMS Mobile (Quản trị công việc), AMIS SME Mobile (Quản trị kế toán),…trên các hệ điều hành iOS và Android.

Ngoài ra, Doanh nghiệp có thể tham khảo rất nhiều các tài liệu đào tạo nội bộ về Kiến thức, Kỹ năng và quy trình tác nghiệp giữa các bộ phận trong doanh nghiệp,… mà MISA đã đưa sẵn vào dữ liệu khi Doanh nghiệp đăng ký dùng AMIS.VN.

Để đăng ký dùng thử kính mời quý doanh nghiệp đăng ký tại đây.