Kiến thức Nhân sự Tự động hóa công tác tính lương trong AMIS.VN

Tự động hóa công tác tính lương trong AMIS.VN

926
Cho phép tạo nhiều kỳ tính lương trong một tháng
 • Cho phép tạo nhiều kỳ tính lương trong một tháng, đáp ứng cho tất cả các đơn vị lựa chọn tính và trả lương cho nhân viên một lần hoặc nhiều lần trong tháng


Lập danh sách nhân viên cần tính lương trong các kỳ lương.
 • Tự động lấy dữ liệu nhân viên phục vụ cho việc tính lương từ hệ thống MISA HRM.NET như: họ tên, đơn vị, lương cơ bản, lương đóng bảo hiểm, loại hợp đồng, tình trạng tham gia bảo hiểm, các khoản thu nhập, khấu trừ thường xuyên.
 • Cho phép bổ sung thông tin về các khoản thu nhập, khấu trừ, cũng như đối tượng phụ thuộc của từng nhân viên để phục vụ cho việc tính lương trong kỳ.


Thiết lập các quy định của Nhà nước và đơn vị để tính lương
 • Tự động cập nhật các quy định mới nhất của Nhà nước về Biểu tính thuế TNCN cho từng loại đối tượng. Cũng như các quy định về mức lương tối thiểu, các khoản giảm trừ, miễn thuế và tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc.
 • Cho phép thiết lập các quy định riêng của đơn vị trong việc tính lương như: quy định về thời gian làm thêm giờ, các khoản phụ cấp, trợ cấp; các khoản thưởng, phạt…
 • Cho phép thiết lập các định mức về sản phẩm, doanh số, KPI để phục vụ cho việc tính lương theo sản phẩm, doanh số hoặc KPI.


Tính lương theo sản phẩm, doanh số hoặc KPI:
 • Tự động tính ra lương sản phẩm của nhân viên căn cứ vào bảng tổng hợp chấm công sản phẩm và đơn giá sản phẩm đã được thiết lập theo định mức.
 • Từ bảng tổng hợp chấm công theo doanh số và bảng định mức hưởng, hệ thống tự động tính ra lương doanh số của nhân viên. Doanh số để tính lương có thể là doanh số tổng hợp hoặc doanh số chi tiết của từng sản phẩm.
 • Từ bảng tổng hợp kết quả KPI và bảng định mức, hệ thống sẽ tự động tính ra lương KPI của từng nhân viên.


Bổ sung các khoản thu nhập, khấu trừ phát sinh không thường xuyên trong các kỳ tính lương: thu nhập làm thêm giờ; tiền thưởng lễ, tết; thưởng đột xuất, phạt đi muộn, về sớm…
 • Linh hoạt khai báo thêm các khoản thu nhập, khấu trừ không phát sinh thường xuyên giữa các kỳ tính lương.
 • Nhập khẩu các khoản thu nhập, khấu trừ phát sinh không thường xuyên từ file excel vào bảng lương.
 • Tự động tính lương làm thêm giờ căn cứ vào bảng tổng hợp chấm công thời gian và quy định của công ty về mức hưởng đối với từng trường hợp làm thêm giờ.
 • Tự động tính các khoản phạt đi muộn, về sớm,…theo quy định của công ty cho từng nhân viên.
Tự động tính thuế TNCN phải nộp cho từng nhân viên
 • Tự động tính thuế TNCN của nhân viên theo biểu tính thuế lũy tiến từng phần hoặc biểu tính thuế toàn phần cho từng đối tượng là cá nhân cư trú hay không cư trú.
 • Cho phép thiết lập điều kiện miễn thuế đối với các đối tượng thuộc diện miễn thuế theo theo quy định của Nhà nước.
 • Tự động tính thuế sau khi đã trừ khoản giảm trừ bản thân, giảm trừ gia cảnh cho từng nhân viên đúng với số lượng người phụ thuộc mà nhân viên đã làm hồ sơ đăng ký.


Quản lý việc thanh toán tiền lương cho nhân viên hàng tháng
 • Lập bảng thanh toán tiền lương dựa trên bảng lương đã tính được để chuyển trả lương cho nhân viên.
 • Cho phép nhân viên xem được phiếu lương hàng tháng, xác nhận hoặc phản hồi cho cán bộ nhân sự tính lương nếu thông tin lương bị sai.
 • Cho phép nhân sự tính lương trả lời những thắc mắc của nhân viên liên quan đến các khoản thu nhập, khấu trừ trong kỳ lương.
 • Theo dõi các khoản lương tạm ứng, phải trả, còn nợ đến từng nhân viên.


Cho phép nhân viên tra cứu, xác nhận lương
 • Sau khi tính lương cho từng cán bộ, phần mềm sẽ tự động gửi mail thông báo đến tất cả nhân viên để yêu cầu nhân viên kiểm tra Phiếu lương xem nhân sự đã tính đúng hay chưa.
 • Nhân viên có thể xác nhận hoặc gửi phản hồi trực tiếp trên phần mềm nếu phát hiện thấy sai xót. Phần mềm sẽ cảnh báo cho cán bộ nhân sự biết có những nhân viên nào chưa xác nhận lương, đang thắc mắc về lương.
 • Sau khi chi trả lương, bất kỳ lúc nào nhân viên cũng có thể tra cứu lại lịch sử nhận lương từng kỳ trực tiếp trên phần mềm mà không cần phải nhờ bộ phận nhân sự in phiếu lương.
Cung cấp các báo cáo phục vụ hoạt động thanh toán tiền lương cho nhân viên
 • Phiếu lương
 • Bảng lương
 • Danh sách nhân viên nhận lương bằng tiền mặt
 • Bảng yêu cầu ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản cán bộ nhân viênĐể thực hiện nghiệp các nghiệp vụ tính lương, Doanh nghiệp tiến hành cài đặt và sử dụng phần mềm MISA SALA.NET, phần mềm được kết nối trực tiếp với tính năng nhân sự trên phần mềm Quản trị Doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN.
Vui lòng tham khảo phần mềm MISA SALA.NET theo hướng dẫn sau: