Kiến thức Trường có thể dạy những nghiệp vụ gì trên AMIS.VN?

Trường có thể dạy những nghiệp vụ gì trên AMIS.VN?

779

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN là phần mềm giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ quản trị như: Kế toán, Bán hàng, Nhân sự, Công việc, Truyền thông, Tri thức, Sáng kiến, Sản xuất, Tài sản, Hành chính, Kê khai thuế,… Vì vậy, Trường có thể giảng dạy cho sinh viên tất cả những nghiệp vụ tại các doanh nghiệp mà phần mềm đang có. Tuy nhiên, Trường có thể chọn 3 nghiệp vụ lớn là Kế toán, Nhân sự, Bán hàng để giảng dạy cho sinh viên