Kiến thức Làm thế nào để tổ chức thi, đánh giá kết quả học...

Làm thế nào để tổ chức thi, đánh giá kết quả học tập?

490

Để tổ chức thi đánh giá kết quả học phần mềm AMIS.VN cuối khóa học, giảng viên cần thực hiện các bước sau đây:
  • Giảng viên sử dụng domain chuyên dùng để tổ chức thi do MISA cấp để thực hiện việc cấp quyền sử dụng cho những sinh viên dự thi.
  • Nhập khẩu danh sách sinh viên dự vào phần mềm  • Chọn sinh viên cho từng ca thi

  • Mỗi sinh viên sẽ làm bài thi trên bộ số sách của một chi nhánh
  • Tên đăng nhập là mã sinh viên theo danh sách giảng viên đã nhập khẩu vào phần mềm
  • Mật khẩu đăng nhập được ngầm định cho tất cả sinh viên là 12345678@, sinh viên có thể đổi lại mật khẩu khi vào làm bài thi
  • Giảng viên kích hoạt hàng loạt tài khoản cho sinh viên làm bài thi và ngừng kết nối tài khoản khi kết thúc giờ làm bài thi


  • Giảng viên chấm bài bằng cách vào sổ sách của từng chi nhánh để chấm cho từng sinh viên
  • Giảng viên có thể yêu cầu sinh viên xuất các báo cáo ra tệp .pdf để nộp bài trước khi kết thúc giờ thi
  • Bài thi sẽ được lưu trữ lại để giảng viên có thể chấm điểm hoặc giảng đáp vướng mắc cho sinh viên. Khi có đợt thi mới, giảng viên có thể xoá bỏ toàn bộ dữ liệu của đợt thi trước đó để thiết lập cho đợt thi mới